การอบรมให้ความรู้ (ด้านการจัดซื้อจัดจ้างและด้านการเงิน)

การอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติราชการ(ด้านการจัดซื้อจัดจ้างและด้านการเงิน)