คำสั่งให้เจ้าหน้าที่ประจำหน่วยบริการสาธารณสุขปฏิบัติงานให้บริการนอกเวลาราชการ

คำสั่งให้เจ้าหน้าที่ประจำหน่วยบริการสาธารณสุขปฏิบัติงานให้บริการนอกเวลาราชการ