ทำเนียบ สสอ.ปาย

รูปภาพชื่อ – สกุลระยะเวลาดำรงตำแหน่ง
นาย ทองดำ รัตนประทุมพ.ศ.๒๔๗๕ - พ.ศ.๒๔๙๕
นาย สันต์ มโนวงศ์พ.ศ.๒๔๙๕ - พ.ศ.๒๔๙๗
นาย ชม เปลี่ยนละออพ.ศ.๒๔๙๗ - พ.ศ.๒๕๐๕
นาย สุธรรม สิทธิสุวรรณพ.ศ.๒๕๐๐ - พ.ศ.๒๕๐๕
นาย ประเสริฐ อุดมพานิชย์พ.ศ.๒๕๐๕ - ๓๑ ก.ค.๒๕๑๐
นาย ชาลี แสงต่าย๑ ส.ค.๒๕๑๐ - ๓๐ ก.ย.๒๕๔๕
นาย สมจิตต์ วิชา๑๐ ต.ค. ๒๕๔๕ - ๙ เม.ย. ๒๕๔๗
นาย เฉลิมชัย จารุมณี๑๐ เม.ย. ๒๕๔๗ - ปัจจุบัน

ใส่ความเห็น