บุคลากร สสอ.ปาย

ทำเนียบเจ้าหน้าที่ สาธารณสุข สังกัดสำนักงานสาธารณสุขประจำปี ๒๕๕๕

1. สำนักงานสาธารณสุขอำเภอปาย

ส่วนของราชการภาพถ่ายข้อมูลส่วนตัววุฒิการศึกษา / สถาบัน
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอปายนายเฉลิมชัย  จารุมณี นายเฉลิมชัย จารุมณี (แอ๊ด)
สาธารณสุขอำเภอปาย

เบอร์โทรติดต่อ : 088-2691392
Email : addy_pai@hotmail.com
- สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต (สบ.)
มหาวิทยาลัยบูรพา

- สาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต (สม.)
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอปายนางศรีสะอาด งามเมืองปัก (อาด)
นักวิชาการสาธารณสุข ชำนาญการ

เบอร์โทรติดต่อ : 084-3654484
Email : ardsee_@hotmail.com
- สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต (สบ.)
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอปายนางจันทร์ทิพย์ มีชัย (ต๊ะต๋า)
นักวิชาการสาธารณสุข ชำนาญการ

เบอร์โทรติดต่อ : 084-6875919
Email : jantip.tata@gmail.com
- วิทยาศาสตรบัณฑิต (วทบ.) สุขศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอปาย
นายประพาส วนาศิริ (หล้า)
นักวิชาการสาธารณสุข ชำนาญการ

เบอร์โทรติดต่อ : 081-8827757
Email : abodaya99@gmail.com
- สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต (สบ.)
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

- ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (ศศ.ม)
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอปายนางชลิดา สุนันทกรญ์ (เป๊ป)
เจ้าพนักงานสาธารณสุข ชำนาญงาน

เบอร์โทรติดต่อ : 081-0310962
Email : chalida@live.com
- สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต (สบ.)
มหาวิทยาลัยบูรพา
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอปายนายพุธรักษ์ อมรใฝ่กุลจิต (แขก)
นักวิชาการสาธารณสุข

เบอร์โทรติดต่อ : -
Email : ยังไม่มีข้อมูล
- สาธารณสุขศาสตร์บัณฑิต (สบ.)
วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร

2. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล เฉลิมพระเกียรติฯ บ้านโป่งสา

ส่วนของราชการภาพถ่ายข้อมูลส่วนตัววุฒิการศึกษา / สถาบัน
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ
ตำบล เฉลิมพระเกียรติฯ
บ้านโป่งสา
นางฐิติวรดา อัครภานุวัฒน์ (แป๋ว)
ผอ.รพ.สต. เฉลิมพระเกียรติฯ บ้านโป่งสา

เบอร์โทรติดต่อ : 081-0227515
Email : nurse_35@windowslive.com
- พยาบาลศาสตรบัณฑิต (พบ.)
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

- สาธารณสุขศาสตร์มหาบัณฑิต (สม.)
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ
ตำบล เฉลิมพระเกียรติฯ
บ้านโป่งสา
นางสาววรางคณา ปีดู (บาย)
พยาบาลวิชาชีพ
เบอร์โทรติดต่อ : 080-6707402
เบอร์โทรติดต่อ : 080-6707402

Email :
- ประกาศนียบัตรพยาบาลศาสตร์และผดุงครรภ์ชั้นสูง
(เทียบเท่าปริญญาตรี)
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี เชียงใหม่
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ
ตำบล เฉลิมพระเกียรติฯ
บ้านโป่งสา
นายพลชัย ผาติรัตน์สิริกุล (พี)
เจ้าพนักงานสาธารณสุข

เบอร์โทรติดต่อ : 087-1866086
Email : pon_pjang@hotmail.com
- สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต (สบ.)
มหาวิทยาลัยนเรศวร
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ
ตำบล เฉลิมพระเกียรติฯ
บ้านโป่งสา
นายเดชาวัต ประเสริฐกุล (นิว)
เจ้าพนักงานสาธารณสุข (แพทย์แผนไทย)
- ประกาศนียบัตรสาธารณสุขศาสตร์
เจ้าพนักงานสาธารณสุข (แพทย์แผนไทย)
วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธรพิษณุโลก
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ
ตำบล เฉลิมพระเกียรติฯ
บ้านโป่งสา
นางสาวกาญจนา แสงเฮ่อ (-)
เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุข
- ประกาศนียบัตรสาธารณสุขศาสตร์
(เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุข)
วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธรพิษณุโลก
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ
ตำบล เฉลิมพระเกียรติฯ
บ้านโป่งสา
นายโก๊ะ อัครภานุวัฒน์ (โก๊ะ)
ผู้ช่วยเหลือคนไข้

เบอร์โทรติดต่อ : 084-4875815
Email : ok-yindee@hotmail.com
- ประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.)
วิทยาลัยเกษตรกรรมลำพูน

3. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านทุ่งโป่ง

ส่วนของราชการภาพถ่ายข้อมูลส่วนตัววุฒิการศึกษา / สถาบัน
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ
ตำบล บ้านทุ่งโป่ง
นางสาววันเพ็ญ รินทร์แก้ว (มิลค์)
พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ

เบอร์โทรติดต่อ : 087-1861356
Email : milk-ake@hotmail.com
- ประกาศนียบัตรพยาบาลศาสตร์และ
ผดุงครรภ์ชั้นสูง(เทียบเท่าปริญญาตรี)
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครลำป
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ
ตำบล บ้านทุ่งโป่ง
นางกาญจนา มูลน้อย (เอื้อง)
เจ้าพนักงานสาธารณสุข ปฏิบัติงาน

เบอร์โทรติดต่อ : 087-1901451
Email : eusdy@hotmail.com
- วิทยาศาสตร์บัณฑิต (วทบ.) สาธารณสุขชุมชน
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ
ตำบล บ้านทุ่งโป่ง
นางสาวมัณฑนา เสร็จซี (ฝน)
เจ้าพนักงานสาธารณสุข ปฏิบัติงาน

เบอร์โทรติดต่อ : 083-0313013
Email : rakfonjung@hotmail
- สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต (สบ.)
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

4. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเวียงเหนือ

ส่วนของราชการภาพถ่ายข้อมูลส่วนตัววุฒิการศึกษา / สถาบัน
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ
ตำบลบ้านเวียงเหนือ
นางขวัญใจ ยะกันมูล (ขวัญ)
ผอ.รพ.สต. บ้านเวียงเหนือ (รก.)

เบอร์โทรติดต่อ : 089-5524044
Email : kwanjai2003@hotmail.com
- วิทยาศาสตรบัณฑิต (วทบ.) สุขศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ
ตำบลบ้านเวียงเหนือ
นายฤทธิเดช ดำรงชีพ (น้อย)
พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ

เบอร์โทรติดต่อ : 081 - 0356793
Email : sakuman_p@hotmail.com
- ประกาศนียบัตรพยาบาลศาสตร์และผดุงครรภ์ชั้นสูง
(เทียบเท่าปริญญาตรี)
-วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครลำปาง
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ
ตำบลบ้านเวียงเหนือ
นายสุทัศน์ วงศ์สุวรรณ (เก่ง)
นักวิชาการสาธารณสุข ปฏิบัติการ

เบอร์โทรติดต่อ : 081-03050356
Email : bawpai_kang@hotmail.com
- สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต (สบ.)
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

- รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต(รปม.)
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ
ตำบลบ้านเวียงเหนือ
นางสาวอุมาพร บุญมาดำ (ปุ๊)
เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุข ปฏิบัติงาน

เบอร์โทรติดต่อ : 081-0260448
Email : code8_dental@hotmail.com
- วิทยาศาสตรบัณฑิต (วทบ.) สาธารณสุขชุมชน
มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่


-สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต (สบ.) อาชีวนามัยและความปลอดภัย
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
-นิติศาสตร์บัณฑิต
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

5. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเมืองแปง

ส่วนของราชการภาพถ่ายข้อมูลส่วนตัววุฒิการศึกษา / สถาบัน
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ
ตำบลบ้านเมืองแปง
นายนิรันดร์ ศรีมูล (รัน)
ผอ.รพ.สต. บ้านเมืองแปง

เบอร์โทรติดต่อ : 084-3788144
Email : run_nirun@windowslive.com
- ประกาศนียบัตรเจ้าพนักงานสาธารณสุขชุมชน (พนักงานอนามัย)
วิทยาลัยสาธารณสุขสิรินธรพิษณุโลก
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ
ตำบลบ้านเมืองแปง
นางสุนันท์ พันธุ์น้อย (แรม)
พยาบาลวิชาชีพ ปฏิบัติการ

เบอร์โทรติดต่อ : 086-1896692
Email : ramsunun@hotmail.com
- ประกาศนียบัตรพยาบาลศาสตร์และผดุงครรภ์
ชั้นสูง (เทียบเท่าปริญญาตรี)
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีเชียงใหม่
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ
ตำบลบ้านเมืองแปง
นายเกียรติศักดิ์ ก้องนนทกุล (แน)
เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุข ปฏิบัติงาน
- ประกาศนียบัตรสาธารณสุขศาสตร์
(เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุข)
วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธรสุพรรณบุรี
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ
ตำบลบ้านเมืองแปง
นางสาวนันทพร จอกดี (นิ่ว)
เจ้าพนักงานสาธารณสุข
- ประกาศนียบัตรสาธารณสุขศาสตร์
วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธรพิษณุโลก

6. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านแม่ฮี้

ส่วนของราชการภาพถ่ายข้อมูลส่วนตัววุฒิการศึกษา / สถาบัน
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ
ตำบลบ้านแม่ฮี้
นางราศรี แก้วบุตร (ราศรี)
ผอ.รพ.สต. บ้านแม่ฮี้

เบอร์โทรติดต่อ : 086-1894533
Email : rasri533@hotmail.com
- วิทยาศาสตรบัณฑิต (วทบ.) สุขศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

- รัฐประศาสนศาสตร์มหาบัณฑิต (รปม.)
มหาวิทยาลัยรามคำแหง
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ
ตำบลบ้านแม่ฮี้
นางราตรี เมธานันทวศิน (เล็ก)
พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ

เบอร์โทรติดต่อ : 084-3784076
Email : ratree.met@hotmail.com
- ประกาศนียบัตรพยาบาลศาสตร์และผดุงครรภ์ ชั้นสูง
(เทียบเท่าปริญญาตรี)
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครลำปาง
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ
ตำบลบ้านแม่ฮี้
นายวินัย พันอ้วน (วินัย)
นักวิชาการสาธารณสุข ชำนาญการ

เบอร์โทรติดต่อ : 081-7249484
Email : winai52p@hotmail.com
- สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต (สบ.)
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ
ตำบลบ้านแม่ฮี้
นายสกนธ์ แก้วก๋อง (ติ๊ก)
นักวิชาการสาธารณสุข ปฏิบัติการ

เบอร์โทรติดต่อ : 081-8824954
Email : msa58130@hotmail.com
- สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต (สบ.)
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

7. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านแม่ปิง

ส่วนของราชการภาพถ่ายข้อมูลส่วนตัววุฒิการศึกษา / สถาบัน
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ
ตำบลบ้านแม่ปิง
นายโสรัจ พรหมวังศรี (หน้อย)
ผอ.รพ.สต. บ้านแม่ปิง

เบอร์โทรติดต่อ : 086-1891583
Email : rpst_mp@hotmail.com
- สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต (สบ.)
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ
ตำบลบ้านแม่ปิง
นางณัฐนันท์ ณัฐศักดิ์ศิริ (ป๋อง)
พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ

เบอร์โทรติดต่อ : 086-1939106
Email : pong_sasook@hotmail.com
- ประกาศนียบัตรพยาบาลศาสตร์และผดุงครรภ์ ชั้นสูง
(เทียบเท่าปริญญาตรี)
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีเชียงใหม่
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ
ตำบลบ้านแม่ปิง
นางจันทร์ศรี ไพรประสิทธิผล (ลอแม)
เจ้าพนักงานสาธารณสุข ปฏิบัติงาน

เบอร์โทรติดต่อ : 081-0269594
Email : yothin_thepyothin@hotmail.com
- วิทยาศาสตรบัณฑิต (วทบ.)
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ
ตำบลบ้านแม่ปิง
นางนฤมล บุญปวน (มล)
เจ้าพนักงานสาธารณสุข ปฏิบัติงาน
- วิทยาศาสตรบัณฑิต (วทบ.) สาธารณสุขชุมชน
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

8. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านแม่ของ

ส่วนของราชการภาพถ่ายข้อมูลส่วนตัววุฒิการศึกษา / สถาบัน
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ
ตำบลบ้านแม่ของ
นายสุรพล ยะกันมูล (ปึ๋ง)
ผอ.รพ.สต. บ้านแพมบก

Email : pingpai@hotmail.com
- ประกาศนียบัตรเจ้าพนักงานสาธารณสุขชุมชน (พนักงานอนามัย)
- วิทยาลัยสาธารณสุขสิรินธรพิษณุโลก
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ
ตำบลบ้านแม่ของ
นายทรงศักดิ์ มีชัย (อั๋น)
นักวิชาการสาธารณสุข ชำนาญการ

เบอร์โทรติดต่อ : 084-3300037
Email : songsak_4129@hotmail.com
- ประกาศนียบัตรวิชาพยาบาลศาสตร์ และผดุงครรภ์ชั้นสูง
วิทยาลัยพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์

- ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (ศศ.ม.) การส่งเสริมสุขภาพ
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ
ตำบลบ้านแม่ของ
นางชโลธร แสงโชติ (ยิ้ม)
เจ้าพนักงานสาธารณสุข ชำนาญงาน

เบอร์โทรติดต่อ : 081-7845465
Email : plang-plang@hotmail.com
- สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต (สบ.)
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ
ตำบลบ้านแม่ของ
นายสาคร บุญปวน (คอน)
เจ้าพนักงานสาธารณสุข ชำนาญงาน
- วิทยาศาสตรบัณฑิต (วทบ.) สาธารณสุขชุมชน
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

9. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านม่วงสร้อย

ส่วนของราชการภาพถ่ายข้อมูลส่วนตัววุฒิการศึกษา / สถาบัน
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ
ตำบลบ้านม่วงสร้อย
นายบดินทร์ ฉ่ำมณี (ทุย)
ผอ.รพ.สต. บ้านม่วงสร้อย

เบอร์โทรติดต่อ : 081-0238544
Email : ms-sasookpai@hotmail.com
- สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต (สบ.)
มหาวิทยาลัยบูรพา
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ
ตำบลบ้านม่วงสร้อย
นางอำภา ฉ่ำมณี (ภา)
นักวิชาการสาธารณสุข ชำนาญการ

เบอร์โทรติดต่อ : 081-2780096
- สาธารณสุขศาสตร์บัณฑิต (สบ.)
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ
ตำบลบ้านม่วงสร้อย
นางศศิเลขา สมณะ (ตั๊ก)
นักวิชาการสาธารณสุข ปฏิบัติการ

เบอร์โทรติดต่อ : 081-9934448
- สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต (สบ.)
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ
ตำบลบ้านม่วงสร้อย
นางสาวฐิติมา วัฒนสมบูรณ์ (ปุ๋ย)
พยาบาลวิชาชีพ
- ประกาศนียบัตรพยาบาลศาสตร์และผดุงครรภ์ชั้นสูง
(เทียบเท่าปริญญาตรี)
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีพะเยา

10. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านแพมบก

ส่วนของราชการภาพถ่ายข้อมูลส่วนตัววุฒิการศึกษา / สถาบัน
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ
ตำบลบ้านแพมบก
นายอินทรจักร ดวงสุริยะ (บอย)
ผอ.รพ.สต. บ้านแพมบก

เบอร์โทรติดต่อ : 086-1801181
Email : aintharachak@hotmail.com
- สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต (สบ.)
มหาวิทยาลัยบูรพา
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ
ตำบลบ้านแพมบก
นายสุรชน ศกุลคงยิ่ง (โอ)
พยาบาลวิชาชีพ ปฏิบัติการ

เบอร์โทรติดต่อ : 083-0271438
Email : skyinpai@hotmail.com
- ประกาศนียบัตรพยาบาลศาสตร์และผดุงครรภ์ชั้นสูง
(เทียบเท่าปริญญาตรี)
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี เชียงใหม่
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ
ตำบลบ้านแพมบก
นายวรภพ ศุภสรรค์ (ไพบูลย์)
เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงาน

เบอร์โทรติดต่อ : 088-4101036
- วิทยาศาสตรบัณฑิต (วทบ.) สาธารณสุขชุมชน
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

11. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านศาลาเมืองน้อย

ส่วนของราชการภาพถ่ายข้อมูลส่วนตัววุฒิการศึกษา / สถาบัน
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ
ตำบลบ้านศาลาเมืองน้อย
นายสุพร วงศ์ทวีหิรัญกร (มาแซ)
ผอ.รพ.สต.บ้านศาลาเมืองน้อย(รก.)

เบอร์โทรติดต่อ : 086-1929047
Email : suporn2010@gmail.com
- สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต (สบ.)
มหาวิทยาลัยบูรพา
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ
ตำบลบ้านศาลาเมืองน้อย
นางวารุณี หอมดอกพุฒิ (แอนนา)
เจ้าพนักงานสาธารณสุข ปฏิบัติงาน

เบอร์โทรติดต่อ : 086-4234644
Email : waruneechaiyo@hotmail.com
- สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต (สบ.)
มหาวิทยาลัยบูรพา

12. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านห้วยหมี

ส่วนของราชการภาพถ่ายข้อมูลส่วนตัววุฒิการศึกษา / สถาบัน
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ
ตำบลบ้านห้วยหมี
นายวีรพล โหล่เจ (ครูคี)
ผอ.รพ.สต. บ้านห้วยหมี

เบอร์โทรติดต่อ : 083-0047467
Email : kanghorm2010@hotmail.com
- ประกาศนียบัตรเจ้าพนักงานสาธารณสุขชุมชน (พนักงานอนามัย)
วิทยาลัยสาธารณสุขสิรินธรพิษณุโลก
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ
ตำบลบ้านห้วยหมี
นายมนตรี ศรีพันธุ์ (แอ๊ด)
เจ้าพนักงานสาธารณสุขปฏิบัติงาน

เบอร์โทรติดต่อ : 082-8941805
- ประกาศนียบัตรสาธารณสุขศาสตร์
วิทยาลัยสาธารณสุขสิรินธร พิษณุโลก
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ
ตำบลบ้านห้วยหมี
นางสาวกัญพิชชา ปัญญาวรชัย (แจน)
เจ้าพนักงานสาธารณสุข
- ปวส.(สาธารณสุขศาสตร์)
วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร พิษณุโลก

13. สถานบริการสาธารณสุขชุมชนบ้านแม่เหมืองหลวง

ส่วนของราชการภาพถ่ายข้อมูลส่วนตัววุฒิการศึกษา / สถาบัน
สถานบริการสาธารณสุข
ชุมชนบ้านแม่เหมืองหลวง
นายสุรพงษ์ พงศ์สกุลการ (โค๊ะทะ)
เจ้าพนักงานสาธารณสุข ปฏิบัติงาน

เบอร์โทรติดต่อ : 087-1721975
- ประกาศนียบัตรสาธารณสุขศาสตร์
วิทยาลัยสาธารณสุขสิรินธร พิษณุโลก

14. สถานบริการสาธารณสุขชุมชนบ้านดอยผีลู

ส่วนของราชการภาพถ่ายข้อมูลส่วนตัววุฒิการศึกษา / สถาบัน
สถานบริการสาธารณสุข
ชุมชนบ้านดอยผีลู
นายวีระวัตร บุญศรีสกุล (จี)
เจ้าพนักงานสาธารณสุข ปฏิบัติงาน

เบอร์โทรติดต่อ : 085-6187490
Email : vrv_peelu@hotmail.com
- ประกาศนียบัตรสาธารณสุขศาสตร์
วิทยาลัยสาธารณสุขสิรินธร พิษณุโลก

ใส่ความเห็น