ส่งสำเนาแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ตรวจสอบพัสดุประจำปี ๒๕๕๕

ส่งสำเนาแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ตรวจสอบพัสดุประจำปี ๒๕๕๕