2563-EB3 หน่วยงานมีการเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้างประจำปี

1.1″] เอกสารการเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้างในช่องทางระบบเครือข่ายสารเสนเทศกรมบัญชีกลาง วงเงิน 5,000 บาทขึ้นไป

EB3 ข้อ</p> <p>1.2
 เอกสารการเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้างในช่องทางระบบเครือข่ายสารเสนเทศกรมบัญชีกลาง วงเงินสูงสุด

EB3 ข้อ</p> <p>1.4
ภาพถ่ายการปิดประกาศเผยแพร่EB3 ข้อ 1.4อัฟ ใหม่

1.5Print screen จากระบบ Web siteEB3 ข้อ 1.5 อัฟ ใหม่