1. ข้อมูลพื้นฐานที่เป็นปัจจุบัน ประกอบด้วย

1.1 ข้อมูลผู้บริหาร แสดงรายนามของผู้บริหารของหน่วยงาน ประกอบด้วย ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง รูปถ่าย หมายเลขโทรศัพท์


1.2 นโยบายยุทธศาสตร์รวมของผู้บริหาร

1.3 โครงสร้างหน่วยงาน

1.4 หน้าที่และอำนาจของหน่วยงานตามกฎหมายจัดตั้ง หรือกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง

1.5 กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงาน หรือการปฏิบัติงานของหน่วยงาน

1.6 ข่าวประชาสัมพันธ์ ที่แสดงข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวกับการดำเนินงานตามหน้าที่และอำนาจ และภารกิจของหน่วยงาน และเป็นข้อมูลข่าวสารที่เกิดขึ้นในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

1.7 ข้อมูลการติดต่อ ประกอบด้วย ที่อยู่หน่วยงาน หมายเลขโทรศัพท์ หมายเลขโทรสาร ที่อยู่ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ แผนที่ตั้งหน่วยงาน

1.8 ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น ที่บุคคลภายนอกสามารถแสดงความคิดเห็นต่อการดำเนินงานตามหน้าที่และอำนาจตามภารกิจของหน่วยงาน

2. วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม MOPH

3.พระราชบัญญัติมาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ. 2562

4.ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2552

5.ข้อบังคับสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยจรรยาข้าราชการสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2564

6. อินโฟกราฟฟิกคณะกรรมการจริยธรรม ประจำสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ชุดปัจจุบัน

7. ยุทธศาสตร์ของประเทศ โดยรวม

8.นโยบายและยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน

จรรยาบรรณกระทรวงสาธารณสุข (MOPH Code of Conduct)

9 .แผนปฏิบัติการประจำปีของหน่วยงาน และการติดตามประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปีของหน่วยงาน

9.1บันทึกข้อความรายงานผลการดำเนินงาน

9.2 แบบสรุปรายงานการติดตามผลการประเมินผลการดำเนินงานตามแผน

10. แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีของหน่วยงาน และการติดตามประเมินผลการดำเนินงานตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีของหน่วยงาน2566

10.1บันทึกข้อความรายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ

11. คู่มือการปฏิบัติงานการร้องเรียนการปฏิบัติงานหรือให้บริการของเจ้าหน้าที่

12.คู่มือการปฏิบัติงานการร้องเรียนเรื่องการทุจริตและประพฤติมิชอบ

13.คู่มือการปฏิบัติงานตามภารกิจหลักและภารกิจสนับสนุนของหน่วยงาน

14. คู่มือขั้นตอนการให้บริการ (ภารกิจให้บริการประชาชนตามพระราชบัญญัติ การอํานวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558) (เฉพาะสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด และสำนักงานสาธารณสุขอำเภอ)

15. รายงานผลการดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนการปฏิบัติงานหรือการให้บริการ

16. รายงานผลการดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

17. ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง ประกอบด้วย

17.1 การวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุประจำปีที่ผ่านมา (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564)

17.2 แผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุประจำปี

17.3 ผลการดำเนินการตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุประจำปีประจำปีตามรอบระยะเวลาที่กำหนดในกรอบแนวทาง

17.4 ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยแนวทางปฏิบัติงานเพื่อตรวจสอบบุคลากรในหน่วยงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ. 2560 และแบบแสดงความบริสุทธิ์ใจในการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานในการเปิดเผยข้อมูลความขัดแย้งทางผลประโยชน์ของหัวหน้าเจ้าหน้าที่

17.5 แบบสรุปผลการจัดหาพัสดุในแต่ละรอบเดือน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (แบบ สขร. 1)

– แบบ สขร.1 ประจำเดือน ตุลาคม 2564

– แบบ สขร.1 ประจำเดือน พฤศจิกายน 2564

– แบบ สขร.1 ประจำเดือน ธันวาคม 2564

-แบบ สขร. 1 เดือนมกราคม 2565

-แบบ สขร. 1 เดือนกุมภาพันธ์ 2565

-แบบ สขร. 1 เดือนมีนาคม 2565

– แบบ สขร.1 ประจำเดือน เมษายน 2565

– แบบ สขร.1 ประจำเดือน พฤษภาคม 2565

– แบบ สขร.1 ประจำเดือน มิถุนายน 2565

– แบบ สขร.1 ประจำเดือน กรกฎาคม 2565

– แบบ สขร.1 ประจำเดือน สิงหาคม 2565

– แบบ สขร.1 ประจำเดือน กันยายน 2565

17.5 แบบสรุปผลการจัดหาพัสดุในแต่ละรอบเดือน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (แบบ สขร. 1)

-แบบ สขร.1 ประจำเดือน ตุลาคม 2565

-แบบ สขร.1 ประจำเดือน พฤศจิกายน 2565

-แบบ สขร.1 ประจำเดือน ธันวาคม 2565

-แบบ สขร.1 ประจำเดือน มกราคม 256ุ6

-แบบ สขร.1 ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 256ุ6

-แบบ สขร.1 ประจำเดือน มีนาคม 256ุ6

-แบบ สขร.1 ประจำเดือน เมษายน 256ุ6

-แบบ สขร.1 ประจำเดือน พฤษภาคม 256ุ6

-แบบ สขร.1 ประจำเดือน มิถุนายน 256ุ6

-แบบ สขร.1 ประจำเดือน กรกฎาคม 256ุ6

-แบบ สขร.1 ประจำเดือน สิงหาคม 256ุ6

-แบบ สขร.1 ประจำเดือน กันยายน 256ุ6