ปีงบประมาณ2565

MOIT 5 ข้อ 1 บันทึกข้อความรายงานผู้บริหารรับทราบและสั่งการ ปรากฏการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน

MOIT 5 ข้อ 2 แบบสรุปผลการจัดหาพัสดุในแต่ละรอบเดือน (แบบ สขร. 1) ไตรมาสที่ 1 เดือน ตุลาคม ถึง ธันวาคม ดังนี้

ไตรมาสที่ 1 แสดงแบบ สขร. 1 เดือนตุลาคม 2564

ไตรมาสที่ 1 แสดงแบบ สขร. 1 เดือนพฤศจิกายน 2564

ไตรมาสที่ 1 แสดงแบบ สขร. 1 เดือนธันวาคม 2564

เผยแพร่บนเว็บไซต์หน่วยงาน

MOIT 5 ข้อ 2 แบบสรุปผลการจัดหาพัสดุในแต่ละรอบเดือน (แบบ สขร. 1) ไตรมาสที่ 2 เดือน มกราคม ถึง มีนาคม ดังนี้

MOIT 5 ข้อ 1 บันทึกข้อความรายงานผู้บริหารรับทราบและสั่งการ ปรากฏการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน ไตรมาส 2

ไตรมาสที่ 2 แสดงแบบ สขร. 1 เดือนมกราคม 2565

ไตรมาสที่ 2 แสดงแบบ สขร. 1 เดือนกุมภาพันธ์ 2565

ไตรมาสที่ 2 แสดงแบบ สขร. 1 เดือนมีนาคม 2565

ขอเผยแพร่บนเว็บหน่วยงาน

MOIT 5 ข้อ 2 แบบสรุปผลการจัดหาพัสดุในแต่ละรอบเดือน (แบบ สขร. 1) ไตรมาสที่ 3 เดือน เมษายน ถึง มิถุนายน ดังนี้

MOIT 5 ข้อ 1 บันทึกข้อความรายงานผู้บริหารรับทราบและสั่งการ ปรากฏการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน ไตรมาส 3

ไตรมาสที่ 3 แสดงแบบ สขร. 1 เดือนเมษยน 2565

ไตรมาสที่ 3 แสดงแบบ สขร. 1 เดือนพฤษภาคม 2565

ไตรมาสที่ 3 แสดงแบบ สขร. 1 เดือนมิถุนายน 2565

ขอเผยแพร่บนเว็บหน่วยงาน

MOIT 5 ข้อ 1แบบสรุปผลการจัดหาพัสดุในแต่ละรอบเดือน (แบบ สขร. 1) ไตรมาสที่ 4 เดือน กรกฎาคม ถึง กันยายน

MOIT 5 ข้อ 1 บันทึกข้อความรายงานผู้บริหารรับทราบและสั่งการ ปรากฏการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน ไตรมาส 4

ไตรมาสที่ 4 แสดงแบบ สขร. 1 เดือนกรกฎาคม 2565


ไตรมาสที่ 4 แสดงแบบ สขร. 1 เดือนสิงหาคม 2565


ไตรมาสที่ 4 แสดงแบบ สขร. 1 เดือนกันยายน 2565

ขอเผยแพร่บนเว็บหน่วยงาน

ปีงบประมาณ256ุ6

MOIT 5 ข้อ 1 บันทึกข้อความรายงานผู้บริหารรับทราบและสั่งการ ปรากฏการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน

MOIT 5 ข้อ 2 แบบสรุปผลการจัดหาพัสดุในแต่ละรอบเดือน (แบบ สขร. 1) ไตรมาสที่ 1 เดือน ตุลาคม ถึง ธันวาคม ดังนี้

ไตรมาสที่ 1 แสดงแบบ สขร. 1 เดือนตุลาคม 2565

ไตรมาสที่ 1 แสดงแบบ สขร. 1 เดือนพฤศจิกายน 2565

ไตรมาสที่ 1 แสดงแบบ สขร. 1 เดือนธันวาคม 2565

เผยแพร่บนเว็บไซต์หน่วยงาน

MOIT 5 บันทึกข้อความรายงานผู้บริหารรับทราบและสั่งการ ปรากฏการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน ไตรมาส 2 ระหว่างเดือน มกราคม – มีนาคม 2566

ไตรมาสที่ 2 แสดงแบบ สขร. 1 เดือนมกราคม 2566

ไตรมาสที่ 2 แสดงแบบ สขร. 1 เดือนกุมภาพันธ์ 2566

ไตรมาสที่ 2 แสดงแบบ สขร. 1 เดือนมีนาคม 2566

ขอเผยแพร่บนเว็บหน่วยงาน

MOIT 5 บันทึกข้อความรายงานผู้บริหารรับทราบและสั่งการ ปรากฏการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน ไตรมาส 3 ระหว่างเดือน เมษายน – มิถุนายน 2566

ไตรมาสที่ 3 แสดงแบบ สขร. 1 เดือนเมษายน 2566

ไตรมาสที่ 3 แสดงแบบ สขร. 1 เดือนพฤษภาคม 2566

ไตรมาสที่ 3 แสดงแบบ สขร. 1 เดือนมิถุนายน 2566

ขอเผยแพร่บนเว็บหน่วยงาน

ไตรมาสที่ 4

MOIT 5 บันทึกข้อความรายงานผู้บริหารรับทราบและสั่งการ ปรากฏการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน ไตรมาส 4 ระหว่างเดือน กรกฎาคม – กันยายน 2566

ไตรมาสที่ 4 แสดงแบบ สขร. 1 เดือนกรกฎาคม 2566

ไตรมาสที่ 4 แสดงแบบ สขร. 1 เดือนสิงหาคม 2566

ไตรมาสที่ 4 แสดงแบบ สขร. 1 เดือนกันยายน 2566