ปี2565

1. นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

1.1 บันทึกข้อความลงนามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลของผู้บริหารประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565และมีการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน

1.2 นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลของผู้บริหารและเป็นนโยบายปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

1.3 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน

2. แผนการบริหารทรัพยากรบุคคลของหน่วยงาน

2.1 บันทึกข้อความลงนามแผนการบริหารทรัพยากรบุคคลของหน่วยงานปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 และมีการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน

2.2 แผนการบริหารทรัพยากรบุคคลของหน่วยงานปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

2.3 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน

2566

1. นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

1.1 บันทึกข้อความลงนามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลของผู้บริหารประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 และมีการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน

1.2 ประกาศนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลของผู้บริหารและเป็นนโยบายปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

1.3 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน

2. แผนการบริหารทรัพยากรบุคคลของหน่วยงาน

2.1 บันทึกข้อความลงนามแผนการบริหารทรัพยากรบุคคลของหน่วยงานปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 และมีการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน

2.2 แผนการบริหารทรัพยากรบุคคลของหน่วยงานปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

2.3 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน